ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο σκοπός της εταιρείας ΕΜΒΙΩ ΑΜΚΕ είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784ΑΚ και συνίσταται κυρίως σε δραστηριότητες στους τομείς:

  • Κοινωνικής αλληλεγγύης και μέριμνας,
  • Πολιτισμού
  • Προστασίας περιβάλλοντος,
  • Δημόσιας Υγείας