ΕΜΒΙΩ

Ο σκοπός της εταιρείας ΕΜΒΙΩ ΑΜΚΕ είναι μη κερδοσκοπικός, κατά την έννοια του άρθρου 784ΑΚ και συνίσταται κυρίως σε δραστηριότητες στους τομείς:

  • Κοινωνικής αλληλεγγύης και μέριμνας,
  • Πολιτισμού
  • Προστασίας περιβάλλοντος,
  • Δημόσιας Υγείας

Επιπλέον, σκοποί της εταιρείας θα είναι:

Η συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Η υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και συνέδρια, φεστιβάλ, ψηφιοποίηση οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιμέρους δράσεις σε έργα υποδομής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους εθελοντές δράσης στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας και ποιότητας ζωής, με μέσα την οριζόντια επικοινωνία τη δικτύωση και τη συμβουλευτική στα πλαίσια των διαφόρων συλλογικών οργανώσεων.

Η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών και δυνατοτήτων τεχνογνωσίας για την υποστήριξη και συμβουλευτική επιχειρήσεων με σχεδιασμό και μελέτες προγραμμάτων.

Η δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την προώθηση των τομέων ενδιαφέροντος της εταιρείας με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

Η πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων νέων, γυναικών, ΑΜΕΑ για τη δημιουργία συμβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κ.λ.π με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες για τη μείωση της φτώχιας και της υστέρησης ομάδων πληθυσμού,  καθώς και για την πρόσβαση των ομάδων αυτών στην κοινωνία της γνώσης.

Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για τη δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες  πληθυσμού, στις γυναίκες, τους νέους και τα ΑΜΕΑ.

Η προώθηση θεσμικών μορφών διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και δεν είναι μέλη της κοινότητας.

Η ενίσχυση των μηχανισμών σύγκλισης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών και ταξιδιών επιμορφωτικών, ερευνητικών και επιστημονικών στόχων και ανταλλαγής νέων και αντίστοιχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους (εκπαίδευση, κατάρτιση, ισότητα δύο φύλων κ.τ.λ.).

Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για την δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες  πληθυσμού, στις γυναίκες και τους νέους.

Η εταιρεία θα παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, θα μπορεί να συμμετέχει και σε συνεργασία με άλλα δίκτυα σε υποβολές προτάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.