• Συνεργασία με Δήμους και κρατικούς οργανισμούς για την προώθηση της κοινωνική αλληλεγγύης και μέριμνας